سخن روز
 • رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودند: هرکس بشارت ماه ربیع الاول را به من بدهد من هم بشارت بهشت را به او می دهم .

سخن رهبر

بعضی ازاهل معرفت واهل سلوک معنوی معتقدند که ماه ربیع‌الاول به معنای حقیقی کلمه ربیع حیات است ربیع زندگی است زیرا در این ماه وجود مقدس پیامبرگرامی وهمچنین فرزند بزرگوارش حضرت ابی‌عبداللّه جعفربن‌محمدالصّادق ولادت یافته‌اند و ولادت پیغمبرسرآغازهمه‌ی برکاتی است که خدای متعال برای بشریت مقدرفرموده است.

آمار بازديد

بازديد امروز : 66
بازديد ديروز : 22
بازديد ماه : 372
بازديد ماه گذشته : 1747
افراد آنلاين : 3
کل بازديد : 368389

تبلیغات

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1

( با اصلاحات و الحاقات بعدي( 1

فصل اول تشکیلات

1386 ) براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی ، اقتصادي ، عمرانی ، /8/ 1382 و 27 /5/ ماده 1(اصلاحی 5

بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش،

شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیرد و به

منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ,

( شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود.( 2

1382 ) در کلیه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي /7/ ماده 1 مکرر(الحاقی 6

( و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.( 3 « شهرك » 1375 ، کلمه /3/ اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1

1382 )- مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهاي اسلامی کشوري /5/ ماده 2(اصلاحی 5

شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.

1382 ) دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم /7/ ماده 3(اصلاحی 6

اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار

( سال بعد خاتمه می یابد.( 4

1382 ) انتخابات شوراهاي روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم /7/ تبصره(الحاقی 6

اردیبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده 4 تعداد اعضاي شوراي اسلامی روستاهاي تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهاي بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر

خواهد بود.

1386 ) در هر بخش شوراي بخش که اعضاي آن 5 نفر می باشد ب ا اکثریت نسبی از بین /8/ ماده 5(اصلاحی 27

نمایندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شوراي

( روستا به عضویت اصلی و علی البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد.( 5

-1 هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولی چنانچه از قوانین قبلی مربوط به شوراهاي اسلامی کشوري مواردي معتبر تشخیص داده

شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است.

1361 : شوراها داراي شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و /9/ -2 ماده 17 قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري مصوب 1

دفاع در مقابل دعاوي آنان علیه شورا را دارند.

حذف شد. « شهرك » -3 به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه

:1389/4/ -4 قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 1387 مصوب 2

1387 به شرح ذیل اصلاح می کردد. /2/ ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 28

با افزایش طول دوره سوم شوراهاي اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاري انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامی

ودوره یازدهم ریاست جمهوري هم زمان برگزار می گردد.

تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختیار شوراها براي نظارت و استیضاح نیست.

تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامی ، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري یازدهم خواهد بود.

:1365/4/ -5 از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29

تبصره 1 ماده 47 - کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسلیم خواهد شد.

ماده 55 - بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضاي شوراي اسلامی بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه آگهی می نماید.

تبصره- براي اعضاء منتخب شوراي اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر می گردد.

1) از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد ) (1386/8/ تبصره(الحاقی 27

روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از میان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و

درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

86 حذف شده است. /8/ ماده 6- بموجب قانون اصلاحی 27

1382 ): تعداد اعضاي اصلی و علی البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر می باشد: /5/ ماده 7 (اصلاحی 5

الف- شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل.

ب- شهرهاي از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.

ج- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزارنفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.

د- شهرهاي از یکصدهزار نفر تا دویست هزارنفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

ه- شهرهاي ازدویست هزارنفرتا پانصدهزارنفرجمعیت ، سیزده نفرعضو اصلی و شش نفرعضو علی البدل.

و- شهرهاي از پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفرعضو علی البدل.

ز- شهرهاي بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.

ح- شهرهاي بیش از دومیلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل.

ط- شهرتهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.

1382 ) ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سر شماري عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز /5/ تبصره (اصلاحی 5

آمار ایران خواهد بود .

1386 ) در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراي /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 8 (اصلاحی 6

روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

1386 )- هر گاه عضوي به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که /8/ تبصره (الحاقی 27

نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

1386 ) در صورت تبدیل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود.چنانچه دو /8/ ماده 9 (اصلاحی 27

یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شوراي شهر از میان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت

جمعیت روستاها تشکیل می شود.

1386 )- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شوراي /8/ 1382 و اصلاحی 27 /7/ تبصره(الحاقی 6

روستاي جدید از میان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

1386 ) نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شهر داران، بخشداران ، /8/ ماده 10 (اصلاحی 27

دهیاران و مدیران کل و روساي ادارات می توانند در جلسات شوراي اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق راي شرکت کنند.

1386 ) شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه /8/ تبصره( اصلاحی 27

فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

1382 ) شوراي شهرستان از نمایندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن /7/ ماده 10 مکرر (الحاقی 6

شهرستان که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اکثریت نسبی هر یک از

( شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.( 2

1386 به ماده 5 الحاق گردید. /8/ 1 - مفاد این تبصره که قبلاً به عنوان تبصره ماده 6 تصویب شده بود، به موجب قانون اصلاحی 27

1365 : براي اعضاي شوراي اسلامی شهرستان با معرفی فرماندار /4/ -2 تبصره ماده 66 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29

کارت عضویت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.

1382 ) در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش یک نفر و از شوراي هر یک از شهرهاي تا پانصد /7/ تبصره 1 (الحاقی 6

هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

1386 )- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . /8/ 1382 و اصلاحی 27 /7/ تبصره 2(الحاقی 6

چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت

جمعیت هر بخش یا شهر ، از شوراي بخش یا شهر مربوط تأمین می شود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر

نماینده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو

نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.

1386 حذف شده است. /8/ 1382 ) به موجب ماده 7 قانون اصلاحی 27 /7/ تبصره 3 (الحاقی 6

1382 ) شوراي استان از نمایندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه که در مرحله اول با /7/ ماده 11 (اصلاحی 6

رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفی شده اند

( تشکیل می شود.( 1

1382 ) تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان /7/ تبصره 1(الحاقی 6

داشته باشدکسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمین

می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شوراي استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک

شهرستان داشته باشد اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

1386 حذف شده است. /8/ 1382 ) به موجب ماده 8 قانون اصلاحی 27 /7/ تبصره 2 (الحاقی 6

1382 ) شوراي روستا , بخش , شهر , شهرستان و استان د ر واحدهایی از تقسیمات کشوري تشکیل /7/ ماده 12 (اصلاحی 6

می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط, به نام ده (روستا) , بخش , شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.

1386 ) در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار ، شوراي شهر مرکز /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 13 (اصلاحی 6

شهرستان یا شوراي شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، یا سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق الذکر ،

مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

تبصره ( 2)-مکانهاي جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك نامیده

می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفا به جهت ایجاد شوراي اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامی شهرك

شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع

مقررات خاص خود می باشد.

1382 ) شوراي عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهاي استان ها که در مرحله اول با رأي /7/ ماده 14 (اصلاحی 6

( اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد.( 3

1365 : استاندار پس از وصول معرفی نامه هاي کلیه نمایندگان شوراي /4/ -1 ماده 68 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري... مصوب 29

( اسلامی شهرستانها، به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه نسبت به انتشار اسامی اعضاء شوراي اسلامی استان اقدام خواهد نمود .(* 1

( تبصره- براي اعضاي، شوراي اسلامی استان کارت عضویت به معرفی استاندار و به امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.(* 2

1381 مندرج /4/ 1) و (* 2)- به تبصره 3 ماده 1 وتبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامی شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب 30 *)

در این مجموعه مراجعه شود.

و موضوعات مربوط به آن و همچنین اصلاح ماده 13 ، این تبصره « شهرك » 1382 )، نظر به حذف کلمه /7/ 2 - با توجه به حکم ماده 1 مکرر این قانون (الحاقی 6

منسوخ به نظر می رسد.

:1365/4/ -3 از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29

ماده 70 - وزیر کشور پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهاي اسلامی استانها اسامی اعضاي شوراي عالی اسلامی استان ها را به منظور

اطلاع عموم از طریق رسانه هاي گروهی (رادیو- تلویزیون) اعلام خواهد نمود.

ماده 71 - وزارت کشور محل مناسبی را براي شوراي عالی اسلامی استان هاتعیین خواهد کرد.

تبصره- براي اعضاي شوراي عالی اسلامی استان ها کارت عضویت به معرفی وزیر کشور و امضاء رئیس مجلس شوراي اسلامی صادر خواهد شد.

1382 ) از استان هاي تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان هاي /7/ 1382 و اصلاحی 6 /7/ تبصره 1(الحاقی 6

داراي بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شوراي عالی استان ها عضویت دارند.

1382 ) شوراي عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می /7/ 1) (الحاقی 6 ) تبصره 2

باشد.

1382 ) وزیران ،رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی با /7/ 2) (الحاقی 6 ) تبصره 3

درخواست شوراي عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت

می نمایند.

1382 )- عضویت در کلیه شوراهاي موضوع این قانون افتخاري است و شغل محسوب /7/ ماده 14 مکرر(الحاقی 6

( نمی شود.( 3

1386 )- هر فرد می تواند فقط عضو شوراي یک روستا ی ا یک /8/ 1382 و اصلاحی 27 /7/ تبصره 1(الحاقی 6

شهرباشد.

1382 ) پذیرش استعفاي هر یک از اعضاي شورا منوط به تصویب شورا است. /7/ تبصره 2 (الحاقی 6

1386 ) نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسلامی روستا و شهر در /8/ 1382 و اصلاحی 27 /7/ تبصره 3 (الحاقی 6

انتخابات مجلس شوراي اسلامی منوط به پذیرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

1382 )جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضاي اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با /7/ ماده 15 (اصلاحی 6

( اکثریت مطلق آراي حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه می باشد.( 4

1386 )- اولین جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار /8/ ماده 15 مکرر(الحاقی 27

در تاریخ مقرر در ماده ( 3) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهاي فرادست به ترتیب ، شوراي بخش به فاصله یکماه پس از

تشکیل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم

شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شوراي استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم

شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالی استانها به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم

شوراهاي استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

1386 ) اولین جلسه شوراهاي موضوع این قانون (وفق ماده 15 مکرر ) به /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 16 (اصلاحی 6

دعوت مسوولین واحدهاي تقسیمات کشوري مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک

رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی براي مدت یکسال انتخاب شوند.

1386 ) در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء /8/ 82 و اصلاحی 27 /7/ ماده 16 مکرر(الحاقی 6

شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها ،عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.__

شهداي علي آباد آثار تاريخي شخصیت ها
  • قلعه مورچان

   قلعه مورچان

   قلعه مورچان در 5کیلومتری روستای علی آباد واقع شده است
  • باغ امین الرعایا

   باغ امین الرعایا

   این خانه توسط پدر میرزا محمود (معروف به حاج آقا ) ساخته شده است
  • آب انبار آقا

   آب انبار آقا

   قدمت این آب انبار به 500 سال پیش میرسد که توسط آقا سید رضی ساخته شده است.که ایشان در 5 نسل قبل از خاندان حسینی نسبت داشته اند.در کنار این آب انبار یک کوچه سرپوشیده قرار داشته است که به نام گذر آقا معروف بوده است.
  • مسجد امام حسن عسگری

   مسجد امام حسن عسگری

   ساختمان مسجد دارای 700 سال می باشد.جایگاه مسجد در قلعه قدیم بوده است که آن قلعه در 750 سال پیش وجود داشته است.
  • منزل حاج علی وکیل

   منزل حاج علی وکیل

   منزل حاج علی وکیل دارای70 سال قدمت می باشد و در ساخت آن از اصول ناب معماری سنتی استفاده شده است.
  • منزل حاج حبیب وکیل

   منزل حاج حبیب وکیل

   منزل حاج حبیب وکیل دارای 75 سال قدمت می باشد و در ساخت آن از اصول ناب معماری سنتی استفاده شده است.
  • خانه عمارت

   خانه عمارت

   خانه عمارت
  • منزل ارباب(منزل شرافت خانم)

   منزل ارباب(منزل شرافت خانم)

   به خانه آقا حسین خانی معروف است و آن را میرزا محمود امین رعایا ساخته است و قدمت آن نزدیک 160 سال می باشد.
  • منزل اربابی

   منزل اربابی

   این خانه توسط محمد جعفر فرزند میرزا بابا در 160 سال پیش ساخته شده است.
  • امام زاده شاهزاده عباس

   امام زاده شاهزاده عباس

   این شاهزاده در 700 سال پیش به خاک سپرده شده است که از 8 پشت از فرزندان امام علی نقی می باشد.
  • منزل آقا رضا رعیت

   منزل آقا رضا رعیت

   این خانه در محله واحدی بوده است و توسط حسینعلی اسدالله قلی ساخته شده است که قدمت آن به 400 سال پیش میرسد.
  • منزل ذاکری

   منزل ذاکری

   این خانه بخشی از ساختمان خانه استاد حسین بوده است معروف به خانه آقایون بوده و حد فاصل این خانه و آب انبار گذری سرپوشیده که به گذر آقا معروف بوده است.
  • منزل حاج محمد صادقی و محمد قدیری

   منزل حاج محمد صادقی و محمد قدیری

   این خانه دارای 160 سال قدمت می باشد و توسط نصرالله کشاورز ساخته شده است.
  • منزل حسین ساعدی

   منزل حسین ساعدی

   این خانه توسط حاج قاسم ساخته شده که دارای قدمت حدود 500 سال می باشد.
  • منزل باقری

   منزل باقری

   این خانه بخشی از ساختمان خانه استاد حسین بوده است که در حال حاضر به سه خانه مسکونی تبدیل شده است.حدفاصل بین این خانه و آب انبار به گذر آقا معروف بوده است.
  • منزل ارباب

   منزل ارباب

   قدمت این خانه به 160 سال می رسد و توسط میرزا امین الرعایا ساخته شده است.

کلیه حقوق مطالب و عکس های سایت متعلق به شورای روستای علی آباد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی: شرکت فناوری اطلاعات آیتیسا

Goup Code